Psykologverksamheten i Uppsala

- sedan 1968 -

Byt språk/ change language

Att välja psykolog

 

Det finns olika psykologer som har något olika utbildningar. Sammanfattningsvis brukar man skilja mellan psykodynamiska psykologer, beteendeterapeuter, kognitiva psykologer (eller kognitiva beteendepsykologer) och psykologer med olika humanistiska och/eller existentiella inriktningar.

Enligt uppgift från Psykologförbundets kansli år 2004 utgjorde de psykodynamiska psykologerna 70-80% av medlemskåren och resten domineras nog av kognitiva och beteendeinriktade psykologer. De två senare grupperna har sedan dess ökat mycket. 

 
Vilken sorts psykolog ska just du välja?

Kortfattat uttryckt bör man välja en beteende- eller kognitivt inriktad psykolog om man har ett klart definierat problem som till exempel en fobi eller något annat problem där man själv är förhållandevis klar med vad man vill. Dessa psykologer intresserar sig inte i någon större utsträckning för orsaken till ett psykologiskt problem; sammanfattningsvis säger de: "Symptomet är problemet".

De humanistiskt/existentiella psykologerna utgör en mycket blandad grupp med många olika inriktningar, men i huvudsak kan man säga att de arbetar mer med personlig utveckling än med psykologiska störningar.

I de psykodynamiska psykoterapierna - som även de numera utgör en ganska blandad grupp - börjar man vanligen med nutiden för att sedan komma till relevanta tidpunkter tidigare i livet liksom till förhållandet till viktiga personer, är det nu ens föräldrar, make, barn eller andra viktiga närstående.

Sammanfattningsvis - har man ett klart definierat problem som panikångest, svårigheter att tala inför grupp, rädsla att åka buss eller att överhuvudtaget gå ut: välj KBT.

Mår man egentligen ganska bra, men vill "växa" ytterligare: så väljer man någon humanistisk terapi.

Har man problem som återkommer såväl på arbetet som inom familjen och kanske även inom bekantskapskretsen passar den psykoanalytiskt orienterade terapin bäst.

Depression är mer problematisk att ge råd för. Enligt min uppfattning finns det många olika former av depression.

Vissa kan reduceras med hjälp av psykofarmaka, andra med fysisk träning (Faktisk, det finns forskning som visar det. Men det förutsätter förstås att man klarar av att påbörja sådan träning) och åter andra kräver djupare insikter.

De olika formerna behandlas med fördel av respektive en psykiater, en KBT-terapeut och en psykoanalytiskt orienterad psykolog. Djupare depressioner kan behandlas med en kombination av psykofarmaka och någon form av psykoterapi.

 
Hur länge pågår en psykoterapi?

Helt naturligt blir en beteende- eller kognitivt orienterad terapi kortare på grund av sin snävare och mer precisa formulering av problemet. En sådan precisering ska ske så snabbt som möjligt i terapistarten. Kanske pågår behandlingen 10-20 gånger även om det förekommer att en beteendeterapi kan pågå i flera år.

Övriga terapiformer kan pågå allt mellan 5-10 gånger upp till flera år. Hur länge beror på flera faktorer:

* Hur ambitiös man är.
* Hur mycket tid och pengar man har. (Man går vanligen en gång i veckan - vid kris oftare eller - som stöd utan någon egentlig form av bearbetning eller insikt, mera sällan).
* Vad händer under terapins gång? Till skillnad från beteende- och kognitiva terapier sker under en psykodynamisk terapi ett ständigt omprövande av diagnosen.

 
Hur hittar man de olika psykologerna?

Enklast genom att söka via Google, Eniro.se eller i telefonkatalogens Gula sidor.


Du skriver till exempel i Google: +Uppsala +psykoterapi +depression

+tecknen betyder att alla de tre orden måste vara med i sökresultatet. Vill du att ett visst ord inte ska vara med skriver du ett minustecken, till exempel -Stockholm (många stockholmspsykologer annonserar i Uppsala)

Vad innebär det att en psykoterapeut är legitimerad?

En legitimerad psykoterapeut har av Socialstyrelsen bedömts ha en godkänd utbildning för verksamheten. För att antas till denna ska man ha grundutbildning till något människovårdande yrke, t ex psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska eller präst. Dessutom krävs grundläggande kurser i psykoterapi, egen psykoterapi och därefter psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år. Både vid utbildningens början och under utbildningstiden ska den blivande psykoterapeutens lämplighet för yrket bedömas.

För utbildning till beteendeterapeut och kognitiv terapeut (KBT) krävs ingen egenterapi. De har istället utvecklat ett system som kallas "själverfarenhet". Psykoanalytiskt orienterade psykologer, så kallade "dynamiska psykologer" lägger större vikt vid att själva ha kommit tillrätta med de "skavanker" vi alla ådragit oss under livets gång.

De allra flesta legitimerade psykoterapeuter har som grundutbildning psykologexamen.

© Denna text får inte kopieras utan tillåtelse från Sigvard Lingh

 

 

Böcker skrivna av Sigvard Lingh

Vardagspsykopater

Psykopater och sociopater - ett spektrum


Copyright. All Rights Reserved.