Psykologverksamheten i Uppsala

- sedan 1968 -

Byt språk/ change language

Vad är psykoterapi?


Psykoterapi innebär att man regelbundet samtalar med en utbildad psykolog/psykoterapeut, alltifrån ett fåtal samtal upp till flera år. Man gör vid behandlingens början upp om vilka tider man ska träffas - vanligen en gång i veckan - men ibland även två eller tre gånger i veckan vid akut kris. Man överenskommer om arvode och försöker om möjligt bedöma hur länge kontakten ska pågå.Psykoterapi kan ses som en samarbete mellan två människor, klienten och psykoterapeuten.Psykoterapi kan bedrivas individuellt, med par, eller i grupp. I en familjeterapi kan det ibland vara lämpligt att eventuella barn följer med.En psykoterapeut har tystnadsplikt.

Varför ska man gå i psykoterapi?
Man kan tycka sig leva och/eller arbeta i en ohållbar social situation. Eller man kanske tycker att ens förflutna kommer ikapp en och man finner att man måste ta itu med vissa förhållanden i sitt liv. Tecken härpå kan vara nedstämdhet, obeslutsamhet, ångest, sömnstörningar, depression eller man tycker sig drabbad av egendomliga kroppsliga reaktioner som huvudvärk, spänningar i kroppen eller smärtor.Sedan en läkare - i de senare fallen - konstaterat att man inte drabbats av någon rent fysisk åkomma, kan man finna anledning att söka skälen i den livssituation man befinner sig i.


Hur mycket kostar det att gå i privat psykoterapi?
Om ens inkomst är så låg att man faller under den s.k. "normen" och om man har ett intyg utfärdat av en psykiatriskt skolad läkare, kan man ansöka hos socialförvaltningen i den kommun där man är bosatt. I det normala fallet måste då kommunen betala psykoterapin utifrån Socialtjänstlagens 3 § som talar om kommunernas yttersta ansvar för kommuninnevånarnas hälsa. Beslut härvidlag fattas enligt Socialtjänstlagens 6 g §. Egentligen ska landstinget i första hand betala för psykoterapi hos privat psykoterapeut, när terapin kan ses som en medicinsk åtgärd. Nu avsätter inte landstinget på långa vägar tillräckliga medel för att finansiera psykoterapibehovet i länet varför sökande - med otillräcklig egen ekonomi - ofta inte har något annat alternativ än att vända sig till kommunen. Ibland kräver socialförvaltningens handläggare att man ska ha försökt få landstinget att betala behandlingen och att man först sedan man erhållit avslag från landstinget, ska vända sig till kommunen. Eftersom landstingets handläggning av en begäran om ekonomiskst stöd för psykoterapi ibland kan dra ut på tiden ganska rejält - och den egna psykologiska nöden kan vara överhängande - kan man tycka att en socialsekreterare borde kunna bevilja ekonomiskt stöd åtminstone tiden fram till dess att landstinget har hunnit behandla och besvara en förfrågan. Av tradition har kommunen varit mer benägen att redan i första skedet acceptera terapikostnaden, om psykoterapibehovet kan sägas mera höra hemma i ett socialt sammanhang, som t ex vid drog/alkoholmissbruk eller mer familjebetonade problem. Ibland kan en arbetsgivare vara villig att betala för psykoterapin. I övriga fall övernskommer man med psykoterapeuten om arvodets storlek.

Vad innebär det att en psykoterapeut är legitimerad?
En legitimerad psykoterapeut har av Socialstyrelsen bedömts ha en godkänd utbildning för verksamheten. För att antas till denna ska man ha grundutbildning till något människovårdande yrke, t ex psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska eller präst. Dessutom krävs grundläggande kurser i psykoterapi (30 poäng), egen psykoterapi och därefter psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år. Både vid utbildningens början och under utbildningstiden ska den blivande psykoterapeutens lämplighet för yrket bedömas. De allra flesta legitimerade psykoterapeuter har som grundutbildning psykologexamen.

© Denna text får inte kopieras utan tillåtelse från Sigvard Lingh

 

 

Böcker skrivna av Sigvard Lingh

Vardagspsykopater

Psykopater och sociopater - ett spektrum


Copyright. All Rights Reserved.